oil-ex
Pasta 250 ml -

Lithofin Oil-ex

Lithofi n OIL-EX lost olieachtige, vettige en oliehoudende vervuilingen en vlekken op en absorbeert deze. Door de pasteuze vorm kunnen de actieve bestanddelen lang inwerken, zodat ook bij diepe verontreinigingen een succesvolle reiniging mogelijk is.

LITHOFIN OIL-EX olievlekkenmiddel

Beschrijving

Lithofi n OIL-EX is een gebruiksklare, gelachtige pasta, die bestaat

uit een mengsel van oplosmiddelen en sterk absorberende vaste

stoffen.

Eigenschappen

Lithofi n OIL-EX lost olieachtige, vettige en oliehoudende vervuilingen

en vlekken op en absorbeert deze. Door de pasteuze vorm kunnen

de actieve bestanddelen lang inwerken, zodat ook bij diepe verontreinigingen

een succesvolle reiniging mogelijk is.

Technische gegevens

dichtheid: ca. 0,8 g/cm3

ontvlammingspunt: > 21°C

uitzicht: opake, gelachtige pasta

geur: aromatisch

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van olievlekken en gelijkaardige verontreinigingen

uit natuursteen, betonsteen, cementestrik en andere absorberende

ondergronden. Ideaal voor keukenwerkbladen, maar ook voor

garage-inritten en andere oppervlakken.

Verwerking

Met de bijgevoegde plastic spatel Lithofi n OIL-EX dik op het droog

oppervlak aanbrengen en licht aandrukken. De aangebrachte laag

moet ong. 2 mm dik zijn. Ong. 12 uur laten drogen, evt. met folie

afdekken om een te snel drogen te vermijden. Nadat de pasta volledig

is gedroogd – dit merkt men aan het feit dat de pasta volledig

wit is geworden – veegt men het ontstane poeder weg.

Opgelet: Bij donkere natuurstenen kunnen na het gebruik geringe

hoeveelheden poederrest in de poriën achterblijven. Deze zullen na

verloop van tijd vanzelf verdwijnen; men kan ze ook verwijderen met

behulp van Lithofi n MN-Buitenhuisreiniger. Voor diepere verontreinigingen

moet het proces een- tot tweemaal worden herhaald. Door

de pasta met bv. folie af te dekken, kan de inwerkingstijd worden verlengd.

Niet verwerken onder 10°C of boven 25°C. Niet gebruiken op

kunststoffen, op gelakte of beklede oppervlakken of op oppervlakken

die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen. In geval van twijfel moet

de bestendigheid eerst worden getest op een onopvallende plaats.

Verbruik

ong. 1 kg per 0,5 m2 bij een opgebrachte laag van 2 mm dik

Bewaring

Koel, droog en in gesloten verpakking. Ongeveer 1-2 jaar houdbaar.

Tip

Het impregneren van vlekkengevoelige natuurstenen met Lithofi n

MN-Vlekstop of Lithofi n FLECKSTOP >W< (zonder oplosmiddelen)

voorkomt vlekken. Voor het regelmatig onderhoud raden wij Lithofi n

MN-Wash en Clean aan.

Veiligheid

Classifi catie naar de verordening voor gevaarlijke stoffen of naar de

EG-richtlijn 88/379: ontvlambaar.

Mag niet in de handen van kinderen belanden. Vermijd contact met

de huid. In geval van inslikking niet doen braken. Onmiddellijk een

arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

ADR/GGVS: UN-nr. 3175, klasse 4.1, cijfer/letter 4c, vaste stoffen

die ontvlambare vloeistoffen bevatten, n.o.s. (bevat witte spiritus).

Kartonnen dozen met 0,25 L-tuben: begrensde hoeveelheid.

Ingrediënten volgens de EG-aanbeveling: witte spiritus, absorberende

vaste stoffen.

Zwitserland: gifklassevrij, BAGT-nr. 61 9000.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. Niet in

de riolering terecht laten komen.

Afvalverwerking: Het droog afvalpoeder kan voor een milieuvriendelijke

verwerking worden afgegeven bij een openbaar inzamelpunt voor

speciaal afval.

EAK-sleutel 150299D.

Beschrijving van het afval: een vaste, met vet en olie vervuilde stof.

Grote hoeveelheden moeten naar een geordende opslagplaats of

naar een verbrandingsinstallatie voor speciaal afval worden gebracht.

De uitgedroogde, zuivere, lege tuben kunnen via gespecialiseerde

inzamelsystemen worden gerecycled.

Leveringsvorm

250 ml-tuben (20 stuks per doos)

Deze informatie kan en moet slecht niet-bindend advies geven. Het gebruik

van de producten moet worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden

en aan de te behandelen oppervlakken. Bij gebrek aan ervaring en in

alle twijfelgevallen moet het product eerst op een onopvallende plaats worden

uitgeprobeerd. (D10.01hps)

!
 <<