vlekstopplus

Lithofin Vlekstop plus

Voor een vlekafstotend onderhoud met een gelijktijdige kleurverdieping

voor zuigkrachtige keramische, terracotta-, natuur- en

betonsteen. Bijzonder geschikt voor licht tot middelmatig zuigende

natuursteen met breukruwe tot geslepen oppervlakken zoals graniet,

gneis, kwartsiet, leisteen alsmede kalksteen.

Opmerking: Oppervlakken, die al een olieafstotende behandeling

hebben ondergaan, kunnen niet worden behandeld. De zuurgevoeligheid

van kalksteen en marmer blijft bestaan.

Beschrijving

Een gebruiksklaar speciaal product uit het LITHOFIN-programma

voor keramische, natuur- en betonsteen.

Lithofin Vlekstop PLUS bevat hoogwaardige water- en olieafstotende

impregneerstoffen op siloxaanbasis, opgelost in oplosmiddelen. Speciale

additieven zorgen voor een blijvende kleurverdiepende werking.

Eigenschappen

Lithofin Vlekstop PLUS dringt in het oppervlak en vermindert de

capillaire zuigkracht zodanig, dat water, olie en vet niet worden

opgezogen. Vlekvormende stoffen blijven op het oppervlak achter en

kunnen worden afgeveegd voordat vlekken ontstaan. De standtijd

is van de ondergrond en van de opgenomen hoeveelheid product

afhankelijk. Bovendien wordt de kleurstructuur van natuursteen

duidelijk versterkt.

Technische gegevens

Dichtheid: ca.0,82 g/cm3 Vlampunt: >23°C (c.C)

Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos Reuk: aromatisch

Verwerking

Heeft men nog geen ervaring met het product opgedaan, dan moet

men eerst een proefstukje doen. Het te behandelen oppervlak moet

volledig droog, schoon en vlekvrij zijn. Lithofi n Vlekstop PLUS met

Lithofi n applicator, kwast, mop of doek gelijkmatig opbrengen, zodat

het oppervlak gelijkmatig vochtig is. Bij een zuigkrachtige ondergrond

het proces eventueel binnen 5 min. herhalen.

Opgelet, belangrijk! Het vloeibare product moet in het oppervlak

intrekken. Overtollig niet ingetrokken product alsmede schuim vóór

opdroging gelijkmatig verdelen, niet geheel droog vegen. Het oppervlak

moet nog vochtig aanzien.

Bij gepolijste oppervlakken het teveel aan product met een droge

doek volledig afvegen en beslist geen product op het oppervlak laten

opdrogen.

Bij grotere opervlakken het overtollige materiaal met een raamwisser

verwijderen en machinaal (witte pad of lamsvel) napolijsten. Bij beginnende

droging de doek met product bevochtigen en het oppervlak

afvegen.

Alle oppervlakken op gelijkmatig uiterlijk controleren, indien nodig

meteen opnieuw opbrengen resp. nabewerken. Na droging kan het

product niet meer worden verwijderd.

Belangrijk: Een proefstukje doen. Sommige steensoorten kunnen

ongelijkmatig zuigen en wolkachtig worden. Glas, politoer, kunststoffen,

lak, voor oplosmiddelen gevoelige oppervlakken e.d. moeten

tegen spatten worden beschermd. Niet zuigkrachtige of vochtige

oppervlakken kunnen niet geïmpregneerd worden. Kalksteen en

marmer blijven zuurgevoelig.

Gereedschap kan met verdunning worden gereinigd

 

Droogtijd: Het grootste gedeelte van het bevattende oplosmiddel

verdampt binnen 2 uur. Vloerbedekking is na 12 uur begaanbaar.

De volledige werkzaamheid van de impregnering ontwikkelt zich na

24-48 uur.

Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de te behandelen oppervlakken

mag niet minder dan 5°C en niet meer dan 25°C bedragen,

vloerverwarming eventueel lager zetten. Fel zonlicht vermijden.

Verbruik: Is van de zuigkracht van de ondergrond afhankelijk. Richtwaarden:

geslepen graniet: ca.10- 15 m2/liter,

breuk- en zaagruw graniet: ca. 6-8 m2/liter

Opslag

Gesloten, koel en droog bewaren. Kan ca. 2 jaar worden opgeslagen.

Aangebroken bussen zo mogelijk meteen verwerken.

Houdbaarheid

In de buitenlucht blijft de kleurverdiepende werking afhankelijk van

de steensoort en de weersomstandigheden ca. 1-2 jaar behouden,

de beschermende werking maximaal 3 jaar.

Binnen is de houdbaarheid van de gebruikte onderhoudsmiddelen

afhankelijk. Ongeschikt zijn sterk ontvettende alsmede een laag

vormende producten.

Voor een regelmatig onderhoud van vloeren adviseren wij Lithofin

MN-Wash&Clean of Lithofi n GLASTILAN, dat de werking van

Lithofi n Vlekstop PLUS ondersteunt.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van chlorerende koolwaterstoffen. Niet in

de afvoer lozen. WGK 2 volgens VwVwS van 17-5-99.

Verwijdering: afvalsleutel AVV 070104*. Productresten zijn chemisch

afval. De bussen zijn van blank milieuvriendelijk blik vervaardigd

en recyclebaar. Ingedroogde, lege bussen kunnen bij de hiertoe

bestemde verzamelpunten (zie aanwijzing op het etiket) worden

afgegeven.

Veiligheid

De werkzame stoffen zijn na droging ongevaarlijk voor de gezondheid.

Tijdens en na verwerking goed ventileren. Niet in ruimten

verwerken, waarin onverpakte of licht verpakte levensmiddelen

aanwezig zijn.

Inhoudelijke stoffen: >30% koolwaterstoffen, siloxanen, polymeren,

hulpstoffen.

Verordening gevaarlijke stoffen: Kenmerk vlg. EG-richtlijn 1999/45/

EG: Xn, gevaarlijk voor de gezondheid, N, slecht voor het milieu,

ontvlambaar. Irriteert de ogen en de huid. Giftig voor in water levende

organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke

effecten veroorzaken. Schadelijk voor de gezondheid: kan bij

inslikken longschade veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en

sufheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Dampen

niet inademen. Aanraking met de huid vermijden. Bij inslikken geen

braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen en hem de

verpakking of dit etiket tonen.

!
 <<