verkoopsvoorwaarden
Voorwaarden
Onze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op iedere bestelling

Algemene verkoopsvoorwaarden die op iedere bestelling van toepassing zijn:

Verkoopsvoorwaarden:

 

* Alle bestellingen zijn onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden, die onze klanten verklaren te kennen en zonder

   voorbehoud te aanvaarden.

 

* Bestellingen worden van kracht na bevestiging van onze onderneming.

* Overeengekomen prijzen zijn bindend gedurende een maand.  Na deze termijn kan onze onderneming door omstandigheden buiten haar wil

   prijsverhogingen  toepassen.

* Geen enkele bestelling door onze onderneming ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming.

   Onverminderd het recht van gedwongen uitvoering behoudt onze firma zich het recht voor om bij annulering van een bestelling te opteren

   een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 30% van de waarde van de bestelling.

 

* Leveringstermijnen worden slechts ter informatie opgegeven.  Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

* Overschotten van goederen worden niet teruggenomen.

 

* Natuursteen wordt verkocht met zijn natuurlijke gebreken.  Oorsprong en kleur worden bepaald door een monster, dat slechts

   als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering geëist kunnen worden.

   Een afwijking van 2 mm van de dikte of vlakheid van de platen is in de natuursteenbewerking aangenomen en geeft geen reden

   tot enige klacht.

* De koper is zelf verantwoordelijk voor het gekozen type product.  De firma Vandebosch is niet verantwoordelijk voor de keuze

   van de koper van een niet aangepast materiaal in het licht van een later gebruik of aanwending van het materiaal.

* De firma Vandebosch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor  werken door de klant of door derden uitgevoerd.

   Door derden geplaatste materialen kunnen achteraf geen aanleiding geven tot betwisting.  Plaatsen is aanvaarden.  

 

* Inzake plaatsing inbouwhaarden en kachels: Aangezien het op voorhand is uitgesloten 100% zekerheid te hebben of er voldoende   

   schoorsteentrek zal zijn, gaan wij er van uit dat het schoorsteenkanaal waarop wij dienen aan te sluiten uitgevoerd werd volgens de  

   regels der kunst, m.a.w. groot genoeg, voldoende  hoog, geïsoleerd,, zo recht mogelijk + indien nodig voorzien  

   van een valwindgeleider.

   Mocht na plaatsing blijken dat er problemen zijn qua schoorsteentrek zodat aanpassingen aan het bestaande

   rookkanaal noodzakelijk zijn dan kan dit door ons uitgevoerd worden mits bijbetaling van de nodige aanpassingen (verhogen van   

   rookkanaal), plaatsen van valwindgeleider of in het slechtste geval het plaatsen  van een rookgasafzuiger.

 

*  Onze onderneming behoudt zich het recht voor de manier van constructie te wijzigen zowel als de gebruikte plaatsingsmaterialen indien     

    zij meent dat hierdoor de kwaliteit van haar product kan verbeterd worden.

 

* Alle te verrichten meerwerken, ook deze ingevolge onvoorziene omstandigheden die niet zichtbaar waren bij het opmaken van de offerte

    worden aangerekend.

 

* De plaats van de werken moet vrij zijn van alle hindernissen die de uitvoering van de werken kunnen belemmeren of vertragen.

   De klant dient zorg te dragen dat de plaats van de werken voldoende beschermd is om schade bij uitvoering te voorkomen.

   (afdekken van vloer, marmer, parket, elektrische apparaten, ….)

 

* Het leveren en plaatsen van gasleidingen gebeurt door derden.

   Na plaatsing van een gashaard of kachel dient alles gekeurd te worden door een extern keuringsorganisme.

   De firma Vandebosch kan uiteraard niet verantwoordelijk gesteld worden voor werken uitgevoerd door klanten of derden.

 

* Voorafgaand aan alle werken verbindt de koper zich om schriftelijk onze onderneming in te lichten over de exacte ligging van leidingen

   van gas, elektriciteit en water.  

   Bij niet doorgeven of verkeerd doorgeven kan de onderneming geen enkele verantwoordelijkheid treffen.

 

*  Het ondertekenen van een werkbon, leveringsbon of factuur staat gelijk met de oplevering en houdt het akkoord van de koper in voor de

    goede uitvoering zonder voorbehoud.

*  Klachten van welke aard ook dienen ons binnen de 24 u na uitvoering schriftelijk meegedeeld te worden.

   In geval van niet deugdelijke uitvoering is de verantwoordelijkheid van de firma beperkt tot vervanging van het materiaal en de geleverde

   diensten met uitsluiting van elke andere schade of vergoeding.

 

* Het zagen en bewerken van het materiaal is niet in de prijs van het materiaal inbegrepen.

* Het bewerken of verwerken van de geleverde goederen impliceert de aanvaarding ervan.

 

* Betaling:

   - De firma behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen.

     De firma heeft het recht om bij gedeeltelijke uitvoering de betaling te vragen van de reeds uitgevoerde werken.

   - De facturen zijn voor het volledige bedrag betaalbaar uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

     Het niet betalen van het volledige factuurbedrag ontslaat de verkoper van alle verdere verplichtingen.

   - De aangerekende kredietbeperking van 3% vervalt bij betaling binnen de 14 dagen.

   - De goederen blijven eigendom van de firma tot de volledige betaling.  Alle risico’s zijn voor de koper.

     In geval van niet-betaling kunnen ze teruggevorderd worden.  De koper machtigt onze onderneming om ze onmiddellijk terug te halen  

     zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en onverminderd het recht op betaling van de factuur verminderd met de waarde van de

     teruggehaalde goederen vermeerderd met de werkkosten van het terughalen.

   - Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente voor

     niet tijdige betaling van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum t.e.m. de dag van de algehele betaling en wordt bij wijze van

     forfaitair beding 15% van het factuurbedrag nagegeven met een min. van 75.00€.

   - Ingeval de koper een rechtspersoon is stelt de ondertekenaar zich persoonlijk borg voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

 

*Haarden & kachels worden steeds als bijverwarming gezien in een woning, bij berekening van het benodigde vermogen houden wij steeds rekening met

 de gegevens door de klant aan ons verstrekt. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de gevraagde temperatuur niet gehaald wordt,

 eveneens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de warmte te hoog oploopt naar wensen van de klant.

 

*Alle afhalingen op onze firma dienen contant betaald te worden bij afhaling.

 

*Bij noodzaak kunnen wij wegens plaatsgebrek steeds de bestelde haarden reeds aan de klant uitleveren waarop het toestel reeds gefactureerd zal worden.

  Wij vragen meestal geen voorschotten, maar kunnen uiteraard ook niet alle toestellen stockeren in onze magazijnen en op onze kosten.

 

* In geval van betwisting zijn  uitsluitend de rechtbanken  van Bilzen en Tongeren bevoegd.